10 prevederi legale referitoare la distribuirea dividendelor

Atunci când intervine plata dividendelor către asociaţi/acţionari, trebuie să fie respectate câteva reguli şi prevederi legale, menţionate în special în legea societăţilor comerciale, astfel:

  1. Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Această cotă de participare este menţionată în actul constitutiv al societăţii
  2. Dividendele se pot repartiza anual, după aprobarea situaţiilor financiare anuale sau opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare
  3. În cazul în care dividendele se repartizează trimestrial, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului se va face prin situaţiile financiare anuale iar plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat
  4. În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se vor achita societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale
  5. Dividendele se pot plăti în lei sau în valută. Posibilitatea plăţii dividendelor în valută, între rezidenţi, a fost clarificată prin Regulamentul nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar .
  6. Dividendele se pot distribui doar din profituri determinate potrivit legii. De exemplu, nu se vor putea distribui dividende trimestriale, din profitul anului curent , în situaţia în care avem pierdere reportată, aferentă exerciţiilor precedente.
  7. Dacă au fost plătite dividende contrar dispoziţiilor legale, ele se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.
  8. Dacă are loc o transmitere de acţiuni/părţi sociale, dividendele care se cuvin după data transmiterii aparţin cesionarului, dacă părţile nu au agreat altfel.
  9. Pentru existenţa reală a dividendelor plătite, administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate.
  10. Din punct de vedere fiscal, impozitul pe dividende se reţine la sursă cu o cotă de 5 % din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului revine firmelor, odată cu plata dividendelor. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

În cazul în care o persoană fizică realizează venituri extrasalariale, din dividende sau din alte surse a căror valoare cumulată depăşeşte 12 salarii minime pe economie, mai datorează şi contribuţia la sănătate, calculată ca 10% din plafonul de 12 salarii minime pe economie.

Pentru anul 2022, plafonul va fi 12* 2.550 lei â 30.600 lei si contribuţia la sănătate va fi astfel de 3.060 lei/an.

Sursa: Contzilla.ro

Share: